Staff
The Academicians
Professors
Associate Professor
Professor of Engineering
Associate Senior Title
 
 
 
 
 
 
Location: home > Staff > Professors
Ai Yinshuang
Bai Denghai
Cai Chunfang
Chang Xu
 
CHEN Daizhao
Chen Jing-Bo
Chen Ling
Chen Qifu
 
Chu Guoqiang
Chu Zhuyin
Deng Chenglong
Di Qingyun
 
Ding Feng
Du Aimin
Fan Hongrui
GAO Jun
 
 
COPYRIGHT @ INSTITUTE OF GEOLOGY AND GEOPHYSICS CHINESE ACADEMY OF SCIENCES (IGGCAS)
No. 19, Beitucheng Xilu, Chaoyang District, 100029, Beijing, PR China
Tel:010-82998001 Fax:010-62010846 Email:suoban@mail.iggcas.ac.cn