Staff
The Academicians
Professors
Associate Professor
Special-Term Associate Professor
Professor of Engineering
Associate Senior Title
 
 
 
 
 
 
Location: home > Staff > Professor of Engineering
DU Jiansheng
LEI Da
LI Chaofeng
LI Shouding
 
LI Zhiqing
LIU Yu
Wang Zhongxing
XIE Liewen
 
YANG Yueheng
ZHANG Wenxiu
 
 
COPYRIGHT @ INSTITUTE OF GEOLOGY AND GEOPHYSICS CHINESE ACADEMY OF SCIENCES (IGGCAS)
No. 19, Beitucheng Xilu, Chaoyang District, 100029, Beijing, PR China
Tel:010-82998001 Fax:010-62010846 Email:suoban@mail.iggcas.ac.cn