Staff
The Academicians
Professors
Associate Professor
Special-Term Associate Professor
Professor of Engineering
Associate Senior Title
 
 
 
 
 
 
Location: home > Staff > Special-Term Professor
CAI Shuhui
CAO Mingjian
GUO Songfeng
Huang Tianming
 
JIANG Lei
KONG Yanlong
LI Hai
LI Xiaochun
 
LI Yang
LIU Peng
LIU Wenjing
MAO Yajing
 
PAN Wenyong
QI Chao
SONG Dongfang
YAN Limei
 
 
COPYRIGHT @ INSTITUTE OF GEOLOGY AND GEOPHYSICS CHINESE ACADEMY OF SCIENCES (IGGCAS)
No. 19, Beitucheng Xilu, Chaoyang District, 100029, Beijing, PR China
Tel:010-82998001 Fax:010-62010846 Email:suoban@mail.iggcas.ac.cn