Staff
The Academicians
Professors
Associate Professor
Special-Term Associate Professor
Professor of Engineering
Associate Senior Title
 
 
 
 
 
 
Location: home > Staff > Special-Term Associate Professor
CAI Shuhui
CAO Mingjian
CHEN Shi
CHU Yang
 
DONG Miao
DONG Yajie
GENG Zhi
GUO Songfeng
 
HE Yuyang
HU Fangyang
HUANG Guangyu
HUANG Tianming
 
HUANG Xiaolin
JIANG Hehe
JIANG Lei
JIAO Shujuan
 
 
COPYRIGHT @ INSTITUTE OF GEOLOGY AND GEOPHYSICS CHINESE ACADEMY OF SCIENCES (IGGCAS)
No. 19, Beitucheng Xilu, Chaoyang District, 100029, Beijing, PR China
Tel:010-82998001 Fax:010-62010846 Email:suoban@mail.iggcas.ac.cn